De Tijdspiegel.


Introductie.

- De wereld Gelooft wat zij ziet, een Christen ziet wat hij gelooft –

De mensheid leeft in de eindtijd. De eindtijd is de tijd vanaf de hemelvaart van Christus tot zijn wederkomst. In de Bijbel zijn tekenen aangekondigd waardoor we kunnen zien dat Zijn wederkomst nabij is. Door de profeten en door Christus is verteld waarop we in deze tijdsperiode moeten letten. In het bijzonder wanneer het gaat om de plaats en de omstandigheden met betrekking tot Israël, Gods oogappel. In het tijdperk waarin we nu leven zien we tekenen die aan de wederkomst vooraf gaan gebeuren.
Laat daarom de wederkomst je niet overvallen als een dief in de nacht. God heeft ons in zijn Woord geopenbaard waaraan we kunnen zien wanneer hij weerkomt. Wanneer je dan deze dingen ziet weet je dat het einde nabij is. We weten niet de dag of het uur van Zijn wederkomst, maar God heeft ons genoeg geopenbaard om dat moment bij benadering te kennen. Zijn komst is aanstaande. De mensheid is hiervan op de hoogte gesteld, of anders gezegd, we hoeven niet onwetend te zijn.

Voor de zondvloed gaf God de mensen op aarde nog 120 jaar uitstel om zich te bekeren van hun slechte werken en God te zoeken. Hij maakte Zijn plan bekend aan Noach en liet hem voorbereidingen treffen door de ark te laten bouwen. Maar de mensen geloofden niet “wat ze zagen” en niemand wilde mee in de boot. God zegt nu weer tegen de mensheid: “Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn”. (Met ‘deze generatie’ wordt bedoeld wat in Ezechiël 37 staat: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.)
God heeft ons geopenbaard dat Hij de mensheid ook nu weer een tijdsduur van een generatie of geslacht geeft om tot geloof te komen voordat het einde zal komen. Het begin van ‘deze generatie’ kon wel eens de geboortedag van de staat Israël zijn.

God liet in de voortijd Noach een ark bouwen als teken van wat God van plan was te doen met de wereld. Zoals Noach plank voor plank aan de ark bouwde totdat die voltooid was zijn ook nu de voortekenen zichtbaar die God aan ons heeft bekend gemaakt die aan de wederkomst vooraf gaan.
Jezus zegt: Kijk naar de vijgenboom en andere bomen, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Wanneer je al deze dingen die geopenbaard zijn ziet gebeuren, dan weten we dat zijn komst aanstaande is.
De vraag is: geloof je wat je ziet en kies je voor het leven, of ben je verblind door de ‘tijdgeest’ en geloof je het wel? Wat God beloofd doet hij ook. Aanvaard Christus als je Heer en Hij zal je ogen openen zodat je ziet wat moet gebeuren.

In de dagen voor zondvloed dacht niemand meer aan God hun Schepper. De mensen waren vleselijk niet geestelijk en alles wat ze bedachten in hun hart was alleen maar slecht en alles wat ze deden was slecht, hierdoor werd alles wat op aarde was vernietigd. Vandaag is de levensvisie van de wereld, evolutie, wij zijn de schepper van onszelf. Maar wie geloofd heeft in de Waarheid heeft het eeuwige leven.

1 Thess.5:2, Mat.25:13, Gen.6:3, Mat.24:34, Mark.13:28.

Een christelijk leven.