Consistorie gebed.


Voordat de samenkomst begint komen de dienstdoende oudsten bijeen voor het zogenaamde consistorie (vergadering) gebed.
In het gebed wordt de dank uitgesproken voor het kunnen en mogen gaan naar de samenkomst, en gebeden dat tijdens de dienst alle stemmen in ons tot zwijgen zullen worden gebracht die een belemmering vormen om de Stem van God te verstaan.
Er wordt ook gebeden om de leiding van de Heilige Geest die harten en monden opent tot eer van de Naam van God en tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus, onze Heer. In het bijzonder wordt gebeden voor de kracht door de Heilige Geest voor de voorganger.

Na de samenkomst wordt door één van de dienstdoende oudsten gedankt voor alle gaven die de Heer aan ons heeft uitgedeeld en gebeden dat de gesproken woorden hun uitwerking mogen hebben in de harten van de mensen.
Het is van belang vroegtijdig met elkaar aanwezig te zijn om de liturgie door te kunnen nemen, de gebedsonderwerpen en het thema van prediking te bespreken zodat verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

In hoeverre deze gebeden in gemeenten nog consequent plaats vinden is niet bekend. In gemeenten waar nog twee samenkomsten worden gehouden wordt "gemakshalve" vaak alleen voor de eerste en na de tweede dienst gebeden. Een probleem hierbij is dat voor sommige voorgangers, oudsten en leden niet wordt gebeden of gedankt doordat ze niet altijd in de gelegenheid zijn beide diensten aanwezig te zijn.

Een Christelijk Leven.