>De samenkomst

~ Consistorie gebed.

Voordat de samenkomst begint, komen de dienstdoende oudsten bijeen voor het zogenaamde "consistorie (vergadering) gebed". In het gebed wordt de dank uitgesproken voor het kunnen en mogen opgaan naar de samenkomst en gebeden dat tijdens de dienst alle stemmen in ons tot zwijgen zullen worden gebracht die een belemmering vormen om de Stem van God te verstaan. Er wordt gebeden om de leiding van de Heilige Geest die harten en monden opent tot eer van de Naam van God en tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus, onze Heer. In het bijzonder wordt gebeden om de kracht van de Heilige Geest voor de voorganger.

Na de dienst wordt door een dienstdoende oudste gedankt voor alle gaven die de Heer aan ons heeft uitgedeeld en gebeden dat de gesproken woorden vruchtbaar zullen zijn in de harten.

In hoeverre deze gebeden in gemeenten nog consequent plaats vinden is niet bekend. In gemeenten waar nog twee samenkomsten worden gehouden wordt "gemakshalve" vaak alleen voor de eerste en na de tweede dienst gebeden. Een probleem hierbij is dat voor sommige voorgangers, oudsten en leden niet wordt gebeden of gedankt.

Een Christelijk Leven.

kniel5.png